Verkiezingsprogramma
2022

Verkiezingsprogramma 2022

Bekijk onze Kandidaten

Contact

Nijverheidskade 87
9648 JK Wildervank
06 – 50 20 39 21
vuk@xs4all.nl

Ons Beleid

Ons beleid is er op gericht om alle burgers tevreden te stellen. Dus: een open en eerlijk beleid. Niet ten behoeve van het partijbelang maar van het algemeen belang. Niet mee nee-schudden en mee ja-knikken. Gewoon zeggen waar het op staat.

Wij zijn een progressieve partij met vernieuwende ideeën, die probeert haar idealen ten faveure van iedere inwoner van Gemeente Veendam te realiseren.

Algemeen

VoorUitKijken oftewel VeurUutKiekn (VUK) staat voor: duidelijkheid, openheid en gezamenlijkheid.
VUK wil weer in de raad! Waarom? VUK is nodig want VUK laat horen wat mensen in de gemeente willen dat er gezegd gaat worden, zoals: wees duidelijk, zeg wat er is en draai er niet om heen, want tenslotte willen we allemaal het beste. Daar hoort volgens VUK ook bij dat fouten maken mag. VUK staat voor leren en ontwikkelen. Stilstaan mag en is geen straf, maar voor anderen is vooruitgang het beste om weer in de “swing of things” te komen. VUK wil positiviteit en dus kansen pakken. Niet denken “ het kan niet”, maar “het kan altied”. Dat is volgens ons pas echt vooruit kiekn.

Bestuur en organisatie

Duidelijkheid

VUK wil deel uit maken van een bestuur dat zegt wat ze doet en voor wie en waarom ze het doet. Een bestuur dat ook duidelijk en eerlijk is als iets niet lukt en waarom dat dan zo is. Kortom: er niet om heen draaien en dus gewoon zeggen wat je doet, het dus ook doen en zeggen wat je gedaan hebt. VUK zal hier voortdurend anderen op bevragen.

Openheid

VUK wil openheid en zal dan ook regelmatig het woord ‘waarom?’ laten horen in vergaderingen. VUK vind dat er altijd aandacht moet zijn voor goed overleg. Niet alleen achteraf, maar vooral vooraf. Waarom ga je als bestuur iets doen en waarom niet. Openheid is ook dat de gemeente aanbestedingen vooraf openbaar maakt en de resultaten ervan achteraf ook.

Gezamenlijkheid

We moeten het weer meer met elkaar doen. Kijken naar wat een ander bij kan dragen en vooral ook wat de burger – wij dus – zelf kunnen doen. Naar elkaar wijzen brengt ons niet verder, maar zal ons juist nog meer op onszelf terugwerpen. Corona laat zien dat we oog voor elkaar moeten hebben. Kijken naar wat een ander nodig is, maatwerk leveren en daar hoort ook bij af te durven te wijken van regels.

Deze 3 uitgangspunten staan voor ons maar behoren ook voor de bestuurlijke- en ambtelijke organisatie van Veendam centraal te staan. Door goed te kijken naar de vraag en de vraag achter de vraag, kan er naar onze overtuiging nog veel meer winst gehaald worden. Dit vraagt om een andere manier van werken waarbij de burger de sturende partij is en degene is die de opdracht geeft.

Werk en inkomen

Ofschoon het hebben van werk geen voorwaarde is om als individu gerespecteerd te worden, is het wel belangrijk dat er voldoende werk is. Er moet een onderscheid komen tussen niet willen of niet kunnen. De eerste groep kiest zelf voor hun positie, terwijl bij de tweede groep de keuze vaak buiten hun zelf ligt. Denk aan blijvende invaliditeit of psychische problematiek. Voor deze mensen moet aandacht en begrip zijn om er voor te zorgen dat ze mee kunnen blijven doen als zij dat willen.

Wij zijn voorstander van het invoeren op termijn van een basis inkomen. Experimenten die de invoering van een basisinkomen als doel hebben, moeten ook in onze gemeente mogelijk gemaakt worden. Als voorbeeld kunnen pilots dienen die het mogelijk maken, naast een bijstandsinkomen, extra te mogen bijverdienen. Werken moet lonen, en niet als straf gekort worden op de bijstand, maar het moet wel gericht worden op duidelijke doelen in de toekomst. Werkgevers hebben hier ook een belangrijke rol in om te voorkomen dat mensen goedkope gesubsidieerde werkkrachten blijven. Werk moet dus voor iedereen lonen.

De gemeente moet inzetten op het ondersteunen van werkplekken voor laaggeschoolden of mensen die om andere redenen op afstand staan. WEDEKA is en blijft belangrijk en noodzakelijk voor die mensen. Wij vinden het dan ook erg belangrijk om voor WEDEKA te streven naar behoud van werkgelegenheid. In dit verband moeten de werkzaamheden voor ondermeer groenonderhoud terug naar WEDEKA. Wij denken verder dat er voor WEDEKA kansen liggen als het gaat om de gelegaliseerde kweek van wiet. Een nieuw te bouwen fabriekshal belegd met zonnepanelen overeenkomstig ons zonnepanelen project, zou daarvoor wenselijk zijn. De gemeente moet als het gaat om dit soort initiatieven voorloper zijn.

Milieu en energie

Een goede energievoorziening voldoet altijd aan 5 voorwaarden: CO2 arm/vrij, compact, veilig, betrouwbaar en goedkoop. De middelen die we daarvoor inzetten moeten daar aan bijdragen. Andere oplossingen zijn niet wenselijk.

Verduurzaming mag niet ten koste gaan van de inkomenspositie van de lagere en middeninkomens. Met andere woorden mensen moeten niet gedwongen worden vanwege een torenhoge energierekening om te kiezen tussen koken of stoken. Voordelen van duurzaam moeten daarom direct bij de burger terecht komen. Om de verduurzaming te stimuleren moet de gemeente samen met de woningcoöperaties een voortrekkersrol gaan vervullen. Wij willen op ieder dak gesubsidieerde zonnepanelen. Dit kan bekostigd worden door de landelijke subsidie aan te spreken voor wind- en zonneparken. Wij zijn dan ook tegen de uitbreiding van het windpark en tegen verdere ontwikkeling en uitbreiding van zonneparken. De hiermee gemoeid gaande subsidie moet rechtstreeks ten goede komen aan de burger en niet aan een selectieve groep grondbezitters in combinatie met projectontwikkelaars. Het is tijd dat de gemeente hier initiatieven in toont en een voortrekkersrol gaat vervullen.

Er moet een oplossing komen voor de stankoverlast als gevolg van de mestvergisting op Borgercompagnie. Desnoods afdwingen met dwangsommen. Mensen die daar wonen moeten niet in de stank zitten.

NEDMAG moet aangesproken worden op de uitstoot van CO2. Ook moet bekeken worden of er bij hun productieproces geen andere onwenselijke restproducten in de lucht achterblijven die in nabije omgeving als stof neerdalen.

Het inzamelen van afval is, samen met de verwerking, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Nog meer kan de gemeente die rol oppakken richting bedrijven want ook het bedrijfsafval moet zoveel mogelijk worden voorkomen, waarbij hergebruik het devies is. Het zwerfafval blijft een punt van zorg en irritatie. Dumpers moeten bestraft worden Ter verdere bestrijding van zwerfvuil willen wij de gemeentelijke stortplaats een aantal keren per jaar gratis openstellen voor inwoners van de gemeente Veendam om hun grofvuil te komen brengen. Groen moet gratis worden want dit kan na verwerking als ondermeer compost hergebruikt worden.

Wij zijn tegen uitbreiding van mijnbouwactiviteiten in onze gemeente. Op het moment zijn er 2 mijnbouwers actief: gaswinning en zoutwinning. Daarnaast wordt ondergronds gas opgeslagen en op termijn ook waterstofgas. Al deze activiteiten hebben hun (negatieve) impact op onze inwoners. De schade die zij oplopen wordt niet erkend en dus niet vergoed. Wij willen daarom de oprichting van een nationaal mijnbouwschadefonds, waarin iedereen zijn schade kan claimen en vergoed krijgt, ongeacht door welke mijnbouwactiviteit deze veroorzaakt wordt. Verder eisen wij van iedere mijnbouwer een degelijk en openbaar toegankelijk monitoringssysteem om de veroorzaakte trillingen/bodemdaling in kaart te brengen.

Wij vinden dat de gemeente zich hard moet maken voor de toekenning van de waardedalingsregeling voor mensen in de gemeente die aantoonbaar als gevolg van mijnbouw schade hebben geleden.

Zorg(en)

In de WMO moet meer plaats zijn voor maatwerk. Respect in de benadering voor inwoners met een zorgbehoefte moet voorop staan. Maatwerk moet meer dan nu mogelijk zijn en moet voorop staan bij een aanvraag. Wanneer dat niet mogelijk of wenselijk is dan moet dat uitgelegd worden, zodat mensen het begrijpen en belangrijker nog kunnen accepteren.

Door corona is de eenzaamheid onder ouderen nog meer op de voorgrond komen te staan. Wij vinden dat de gemeente samen met welzijn en zorginstanties hier nadrukkelijk aandacht voor moet hebben.

Er moet ondersteuning komen voor de problematiek van digitalisering voor ouderen. Dit zou goed in samenwerking met de bibliotheek vorm en inhoud kunnen krijgen.

Het helpen van jongeren moet nog meer centraal komen te staan in de gemeente Veendam. Zij zijn onze toekomst. Speciale aandacht moet er zijn voor jeugdigen die psychische problemen ervaren. Zeker in deze tijd van corona waarin zij veel dingen moeten ontberen. Dit vraagt om begrip en een goede verstandhouding met jongeren. Wij vinden het dan ook erg belangrijk dat met de jeugd het gesprek aangegaan gaat worden. Wat willen ze, wat moet anders, wat kan beter en vooral ook hoe en op welke wijze kunnen en willen zij daar zelf aan bijdragen.

In overleg met de Turkse gemeenschap kan er gekeken worden naar passende oplossingen voor ouderen die zorg nodig hebben en die het fijn vinden te verblijven op locaties samen met anderen die hun taal en gebruiken kennen. Hier moet op voorspraak en in samenwerking met de Turkse gemeenschap een initiatief voor ontplooid worden of op zijn minst het gesprek over aangegaan worden.

Wij zijn groot voorstander van het door inwoners zelf laten regelen van leefbaarheid in de wijk/dorpen. Zij weten wat de problemen zijn en hoe die het beste opgelost kunnen worden.

Er moet ondersteuning zijn voor het oprichten en onderhouden van dorps(wijk)coöperaties die het zelfstandig blijven van dorps(wijk)gemeenschappen tot doel hebben.

Wonen, winkelen, bedrijven

Wij zijn voor een strikte scheiding van wonen en grootschalige bedrijvigheid. Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn dat overlast gevende bedrijven verplaatst worden naar industrieterreinen. Groei van deze bedrijven (wat oppervlak en intensiteit betreft) binnen de bebouwde kom moet niet worden toegestaan.

Wij vinden dat verdere industrialisering van het buitengebied moet stoppen. Locaties voor mestopslag -en vergisting moeten voor zover aanwezig, ruimtelijk ingepast worden zodat er geen schade ontstaat aan het landschap en in aantal tot een minimum worden beperkt. Verzoeken voor nieuwe mestopslag locaties moeten worden geweigerd. Locaties die niet meer worden gebruikt en staan te verloederen zijn lelijk en moeten opgeruimd worden.

Wij zijn tegenstanders van de bio-industrie en dus ook tegen de komst van megastallen. Net als bij de mestlocaties moeten de stallen ruimtelijk ingepast worden en voorzien worden van de nodige beplantingen, waardoor zij opgaan in de natuur en niet tot last zijn van omwonenden. Uitbreiding van veehouderijen is alleen wenselijk als het dierenwelzijn aanzienlijk en aantoonbaar wordt vergroot en daarbij geen schade toebrengt aan het omringende milieu voor mens en dier.

De veiligheid in grootschalige veehouderijen moet worden vergroot door in de verordening op te nemen dat er verplicht sprake moet zijn van een brandmeldingssysteem/blusinrichting. Hierop moet ook worden gecontroleerd en gehandhaafd.

De leegstand in het centrum van Veendam moet worden aangepakt met behulp van de leegstandsverordening. Maar nog meer geloven wij er in dat er creatief nagedacht moet gaan worden om voor locaties die leeg staan andere bestemmingen te vinden, zoals wonen. Wij vinden daarom dat de Kerkstraat weer een woonstraat moet worden, waarbij de daar nog aanwezige winkels verplaatst moeten worden naar de promenade. Ook in de gemeente Veendam is er behoefte aan betaalbare woonruimte. Hier liggen dus kansen.

Verkeer en Vervoer

Het onderhoud aan het wegennetwerk in Veendam moet structureel en planmatig aangepakt worden. Dit voorkomt dat de lasten naar de toekomst worden doorgeschoven en het is algemeen bekend dat dit dan veel duurder is.

Er moet haast gemaakt worden met de aanpak van bepaalde verkeersknelpunten. Helaas zijn er nog steeds te veel onveilige situaties op kruisingen en fietspaden. Vanwege de vele ongelukken pleiten wij nu voor de komst van stoplichten bij de verkeerskreusing L.W. Lubbersstraat – Nijverheidsstraat – Apollolaan in Wildervank.

Inwoners moeten zoveel mogelijk mobiel blijven. Openbaar vervoer is belangrijk. Maar ook de stadsbus blijft noodzakelijk, zeker voor oudere mensen die hier afhankelijk van zijn.

Het terrein van het oude busstation moet opnieuw ruimtelijk worden ingepast. Het ligt nu al tijden braak en is ongebruikt. Wij denken daar aan een moderne woonzorg locatie, dichtbij Borgerswold en het centrum.

Op veel plekken binnen de gemeente wordt hinder ervaren van het te hard rijden. Denk bijvoorbeeld ook aan de geuite kritiek over de oversteekplaatsen aan de Sorghvlietlaan. Ook moeten er op de Woortmanslaan en Skagerrak voorzieningen komen om oversteken veilig te maken.

Handhaving is belangrijk, maar hard rijden moet vooral onaantrekkelijk worden gemaakt (b&b oftewel boetes en bulten). Dit speelt overigens ook in het buitengebied, waarbij er soms veel te hard wordt gereden wat de veiligheid niet ten goede komt. Borden moeten in die gebieden daarom dichterbij de bebouwde kom worden geplaatst, zodat weggebruikers bewust worden gewezen op te snel rijden.

Recreatie en cultuur

Veendam moet parkstad blijven. Groenvoorzieningen moeten op niveau blijven, onderhoud mag wat ons betreft nog wat verzorgder. Gekapte bomen moeten altijd worden herplant.

Borgerwold is een prachtig natuur en recreatiegebied. Wij zien veel in het uitbreiden van de verbindingen van fiets/wandel, ruiter –en vaarroutes met die van andere gemeenten.

Wij zijn blij dat er in onze gemeente een cultuurcentrum is, een bibliotheek en een veenkoloniaal museum. Investeringen daarin moeten echter wel beperkt blijven tot datgene wat echt noodzakelijk is. Wij verwachten een duidelijk plan, waarbij de gemeente samen met partijen het voortouw neemt.

De invulling van het centrumplan is grotendeels gerealiseerd. Naar onze mening te duur, niet passend en zeker ongewenst gelet op de grotere leegstand. De verdere ontwikkeling van het centrum moet bijdragen aan de oplossingen van bestaande problematieken, zoals betaalbare woningen waar mensen tot op hoge leeftijd zelfstandig kunnen blijven wonen. Ook hier moet de gemeente een voortrekkersrol in vervullen, waarbij vernieuwing voorop staat.

Onderwijs en Duurzame inzetbaarheid

Onderwijs is belangrijk voor iedereen. Door corona kunnen kinderen minder vaak naar school. Er moet daarom specifieke aandacht komen voor kinderen die hierdoor achterstanden hebben opgelopen. Dit moet overigens niet ten koste gaan van andere kinderen en dus moet deze inzet extra zijn. De gemeente moet vanwege het belang hiervan een stimulerende en coördinerende rol vervullen.

Voorkomen van schoolverzuim en vroegtijdige schooluitval blijven belangrijke aandachtspunten. Daarnaast vraagt het onderwijsachterstandenbeleid voor taalzwakkeren voortdurend aandacht. Ook volwassenen die problemen hebben met taal moeten hierbij worden geholpen. Daarbij gaat het niet alleen om mensen die vanuit het buitenland hiernaar toe zijn gekomen.

In een vroegtijdig stadium moeten kinderen begeleid worden zodat zij hun talenten kennen. Onderwijs heeft hier een belangrijke rol in om ervoor te zorgen dat kinderen gestimuleerd worden vaardigheden aan te leren waarmee zij hun toekomst vorm kunnen geven. Het is onze overtuiging dat kinderen vroeg moeten leren breed inzetbaar te zijn. Overigens geldt dit niet alleen voor kinderen. Corona heeft geleerd dat mensen soms ineens om moeten kunnen schakelen van het ene werk naar het andere. Ook de snelle technologische ontwikkelingen zullen er voor zorgen dat werk voortdurend blijft veranderen. De gemeente heeft samen met het werkbedrijf een blijvende rol om mensen bij hun werk en loopbaanontwikkeling te ondersteunen. Het is tenslotte in het belang van de gemeente ervoor te zorgen dat mensen geen aanspraak op een uitkering moeten doen. Een loket “duurzame inzetbaarheid” waar mensen met vragen terecht kunnen, zou een prachtig initiatief zijn. Vooral ook omdat de gemeente beschikt over de deskundigheid om mensen weer verder op weg te helpen.