21 MAART 2018

GEMEENTERAADS-

VERKIEZINGEN

Bezoek ook onze Facebook pagina!

Ons beleid

 

Ons beleid is er op gericht om alle burgers tevreden te stellen. Dus: een open en eerlijk beleid. Niet ten behoeve van het partijbelang maar van het algemeen belang. Niet mee nee-schudden en mee ja-knikken. Gewoon zeggen waar het op staat.

 

Wij zijn een progressieve partij met vernieuwende ideeën, die probeert haar idealen ten faveure van iedere inwoner van Gemeente Veendam te realiseren.

Verkiezingsprogramma 2018

 

Algemeen


VUK staat voor: Een open, transparant en dienstbaar bestuur. Voorop staat openheid van bestuur: transparantie naar de burgers toe die het geld voor de gemeente “verdienen” d.m.v. belastingheffingen.

 

Bij belastingverhoging uitleg geven over de reden daarvan naar de burger toe bv op het aanslagenformulier of via een publicatie in de regiokrant.

 

Openheid over aanbestedingen. Communiceren over de keuzes die gemaakt worden in de aanbestedingen bv waarom gekozen wordt voor bepaalde bedrijven of diensten.

 

Dienstbaarheid: klantvriendelijk, maatwerk, respect voor problematiek van inwoners.

 

Wij kiezen voor kleinschaligheid. Schaalvergroting zonder innovatie is dodelijk voor kwaliteit. Om die reden dus ook geen herindeling.

 

Werk en inkomen


Het hebben van werk is geen voorwaarde om als individu gerespecteerd te worden. Wij zijn voorstander van het invoeren op termijn van een basis inkomen.

 

Experimenten die de invoering van een basisinkomen als doel hebben, moeten ook in onze gemeente mogelijk gemaakt worden. Als voorbeeld kunnen pilots dienen die het mogelijk maken, naast een bijstandsinkomen, extra te mogen bijverdienen. Werken moet lonen, en niet als straf gekort worden op de bijstand.

 

De gemeente moet inzetten op het ondersteunen van werkplekken voor laaggeschoolden. We zullen nog zeker de komende jaren honderden WEDEKA medewerkers hebben, die graag hun arbeid aanbieden maar waarvoor geen arbeidsplekken zijn.

 

Opnieuw openen van een gemeentelijke planten – en bomenkwekerij. Arbeidsplekken creëren in een door de gemeente gefaciliteerde legale wietkwekerij( landelijke pilot)

 

Milieu en energie

 

Een goede energievoorziening voldoet altijd aan 5 voorwaarden: CO2 arm/vrij, compact, veilig, betrouwbaar en goedkoop. De middelen die we daarvoor inzetten moeten daar aan bijdragen. Andere oplossingen zijn niet wenselijk.

 

Verduurzaming mag niet ten koste gaan van de inkomenspositie van de lagere en middeninkomens. M.a.w. mensen moeten niet gedwongen worden vanwege een torenhoge energierekening om te kiezen tussen koken of stoken. Voordelen van duurzaam moeten direct bij de burger terecht komen.

 

Wij zien geen plek voor grootschalige wind en zonneparken in onze gemeente. Co vergisters kunnen alleen worden toegestaan op de daarvoor bestemde bedrijventerreinen, onder strenge handhaving van de milieuvoorschriften.

 

Het inzamelen van afval is, samen met de verwerking, de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij zijn vóór het scheiden van afval. Door het invoeren van statiegeld op plastic flesjes en blikjes kan de afvalstroom gemakkelijk gescheiden worden. Overig afval moet niet door inwoners gescheiden worden maar in de fabriek. Dit is bewezen goedkoper en beter voor het milieu. Ter bestrijding van zwerfvuil willen wij de gemeentelijke stortplaats een aantal keren per jaar gratis openstellen voor inwoners van Veendam om hun grofvuil te komen brengen.

 

Wij zijn tegen uitbreiding van mijnbouwactiviteiten in onze gemeente. Op het moment zijn er 2 mijnbouwers actief: gaswinning en zoutwinning. Daarnaast wordt ondergronds gas opgeslagen en op termijn ook waterstofgas. Al deze activiteiten hebben hun (negatieve) impact op onze inwoners. De schade die zij oplopen wordt niet erkend en dus niet vergoed. Wij willen daarom de oprichting van een nationaal mijnbouwschadefonds, waarin iedereen zijn schade kan claimen en vergoed krijgt, ongeacht door welke mijnbouwactiviteit deze veroorzaakt wordt. Verder eisen wij van iedere mijnbouwer een degelijk en openbaar toegankelijk monitoringssysteem om de veroorzaakte trillingen/bodemdaling in kaart te brengen.

 

 

Zorg en Kwetsbare groepen

 

Zolang er behoefte bestaat aan een voorziening in de vorm van de voedselbank, moet de gemeente garant staan voor adequate (passende) huisvesting.

 

In de WMO moet meer plaats zijn voor maatwerk. Respect in de benadering voor inwoners met een zorgbehoefte moet voorop staan. Maatwerk moet meer dan nu mogelijk zijn.

Er moet ondersteuning komen voor de problematiek van digitalisering voor ouderen.

 

Wij zijn groot voorstander van het door inwoners zelf laten regelen van leefbaarheid in de wijk/dorpen. Zij weten wat de problemen zijn en hoe die het beste opgelost kunnen worden.

 

Er moet ondersteuning zijn voor het oprichten en onderhouden van dorps(wijk)coöperaties die het zelfstandig blijven van dorps(wijk)gemeenschappen tot doel hebben.

 

Wonen, winkelen, bedrijven

 

Wij zijn voor een strikte scheiding van wonen en grootschalige bedrijvigheid. Het gemeentelijk beleid moet er op gericht zijn dat overlast gevende bedrijven verplaatst worden naar industrieterreinen.

Groei van deze bedrijven (wat oppervlak en intensiteit betreft) binnen de bebouwde kom moet niet worden toegestaan.

 

Wij vinden dat verdere industrialisering van het buitengebied moet stoppen.

Locaties voor mestopslag -en vergisting moeten voor zover aanwezig, ruimtelijk ingepast worden zodat er geen schade ontstaat aan het landschap en in aantal tot een minimum worden beperkt.

 

Wij zijn tegenstanders van de bio-industrie en dus ook tegen de komst van megastallen. Uitbreiding van veehouderijen alleen wenselijk als het dierenwelzijn aanzienlijk wordt vergroot en daarbij geen schade toebrengt aan het omringende milieu voor mens en dier.

 

De veiligheid in grootschalige veehouderijen moet worden vergroot door in de verordening op te nemen dat er verplicht sprake moet zijn van een brandmeldingssysteem/blusinrichting.

 

 

Verkeer

 

Het onderhoud aan het wegennetwerk in Veendam is veel te veel pappen en nathouden. (lapwerk) verkeersveiligheid is hier niet mee gediend. Wij zijn voor een groter budget voor groot onderhoud, waarbij de uitgaven op termijn leiden tot een besparing op het onderhoud en verbetering van de verkeersveiligheid.

 

Er moet haast gemaakt worden met de aanpak van bepaalde knelpunten. Er zijn te veel onveilige situaties op kruisingen en fietspaden. We zijn voor een rotonde ter hoogte van de Apollolaan in Wildervank.

De oversteek voor fietsers vanuit Ommelanderwijk /Zuidwending ter hoogte van Mulders Motoren moet nu verbeterd worden. Het fietspad naast de Woortmanslaan ter hoogte van de Peerdewaske moet beter verlicht worden.

 

Het terrein van het oude busstation zou moeten omgevormd tot een parkeerplek. Dat biedt ruimte aan de gebruikers van Tropiqua en zorgt voor een verbetering van de verkeersveiligheid ter plaatse. Wij zien geen rol voor autoverkeer in de Kerkstraat.

 

 

Recreatie en cultuur

 

Veendam moet parkstad blijven. Groenvoorzieningen moeten op niveau blijven, onderhoud moet beter en verzorgder. Gekapte bomen moeten zoveel mogelijk herplant worden.

 

Borgerwold is een prachtig natuur en recreatiegebied. Wij zien veel in het uitbreiden van de verbindingen van fiets/wandel, ruiter –en vaarroutes met die van andere gemeenten.

 

De schaapskudde moet behouden blijven en de mogelijkheid moet worden onderzocht om deze uit te breiden tot een “zwervende kudde met schaapsherder”.

 

De plek van de skatebaan zou moeten worden heroverwogen.

 

De gemeenteraad heeft cultuurcentrum van Bernstein bezuinigingen opgelegd. Deze zijn nog steeds niet gerealiseerd. Daarom willen wij voorlopig, naast de reguliere verplichting tot bijdrage, geen extra geld meer in het cultuurcentrum steken. We vinden dat het centrum eerst maar eens moet laten zien dat ze de opgelegde bezuinigingen waar maken, ze de vrijgekomen verdieping structureel kunnen verhuren en reserveringen voor de toekomst kunnen maken.

 

Pas in een financieel gezond van Berensteijn willen wij weer investeren. De invulling van het centrumplan zoals dat nu voorligt, vinden wij niet passend. De bedragen die er mee gemoeid gaan, zijn buiten proportie.

Er zijn geen alternatieve ontwerpen aangeboden aan de raad.

 

Wij willen meerdere keuzes ter inzage hebben, en naast winkeliers ook met bewoners (klanten van het winkelcentrum) en volksvertegenwoordigers de afweging kunnen maken.

 

 

 

VUK

Nijverheidskade 87,

9648 JK WILDERVANK

Telefoon 06-50203921

vuk@xs4all.nl

 

Bekijk hier onze kandidaten